ข้อมูลบริษัท

  • Home
  • ข้อมูลบริษัท

คำทักทาย

แนะนำบริษัท

  • แนะนำอุดมการณ์บริษัท

  • แนะนำรายละเอียดบริษัท ความเป็นมาและโครงสร้างผู้บริหาร

  • นำเสนอสินค้าที่แบ่งออกได้เป็น 2 แขนง คือ อุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ และสินค้าอุปกรณ์

  • นำเสนอการเติบโตของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ.1943 จนถึงปัจจุบัน

  • นำเสนอระบบการผลิตที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลก

  • นำเสนอระบบการขายที่กำลังขยายตัวไปยังทั่วโลก

  • นำเสนอโชว์รูม/สัมมนา

CSR